Tygodnik Podlaski nr 177 (346)

Tygodnik Podlaski nr 177 (346)
Pobierz PDF Archiwum PDF
 
 

Regulamin portalu 

1. Administratorem serwisu tygodnikpodlaski.pl (serwis dostępny pod adresem http://www.tygodnikpodlaski.pl/), zwany dalej Serwisem, jest Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów 126-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000391928, NIP: 586-22-72-058, o kapitale zakładowym 23 986 600 PLN wpłaconym w całości., zwana dalej Apella Spółka Akcyjna.

2. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu. Celem zasadniczym Serwisu jest udostępnienie użytkownikom Serwisu (dalej: użytkownik) informacji o bieżących wydarzeniach regionu, w tym możliwości ich komentowania. Informacjami zgromadzonymi w profilu użytkownika, mogą być tylko informacje dobrowolnie i samodzielnie przekazane przez użytkownika, którego informacje dotyczą.

3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od tego, czy jest zalogowany lub zarejestrowany w Serwisie, czy też korzystanie z  Serwisu następuje w inny sposób (np. jako użytkownik niezalogowany lub niezarejestrowany).

4. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym w szczególności prawa autorskie przysługują wydawnictwu Apella Spółka Akcyjna

5. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu na zasadach określonych regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w ramach podstawowej funkcjonalności oferowanej przez Serwis (tj. niezależnie od faktu dokonania rejestracji, zalogowania), ma prawo w szczególności:

a) przeglądać Serwis, wyszukiwać poprzez udostępnione narzędzia wyszukiwania opublikowane w Serwisie artykuły, komentarze i innych treści, według zadanych kryteriów,

b) komentować umieszczone w Serwisie artykuły, komentarze, opinie, w tym podpisywać je pseudonimem.

6. Z Serwisu użytkownicy mogą korzystać niezależnie od faktu posiadania konta, przy czym właściciel Serwisu różnicuje funkcjonalność Serwisu dla użytkowników, w zależności od tego, czy posiadają konto czy też nie.

7. Treści zamieszczane przez użytkowników dostępne są niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym właściciel serwisu zastrzega możliwość opóźnień.

8.  Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek treści, w tym w szczególności zdjęcia, komentarze, odpowiedzi, opinie, dane itp., jednocześnie wyraża zgodę na bezterminowe:

a) publikowanie i rozpowszechnianie przez Apella Spółka Akcyjna treści na stronie głównej Serwisu lub innych stronach tego Serwisu lub innych Serwisów administrowanych przez wydawnictwo oraz wyraża zgodę na bezterminowe umieszczenie tych treści w dostępnych w Serwisie (lub innych Serwisach właściciela), obecnie lub w przyszłości.

b) publikowanie i rozpowszechnianie przez Apella Spółka Akcyjna lub jej następców prawnych obecnie oraz w przyszłości powołanych (wszystkich lub niektórych) treści w inny sposób aniżeli określony w punkcie „a”, jakimikolwiek technikami, za pomocą jakichkolwiek nośników lub środków, za pomocą jakichkolwiek mediów.

9. Zgody na publikowanie i rozpowszechnianie, o których mowa w niniejszym punkcie w podpunktach „a” i „b” oznaczają w szczególności, iż powołane w punkcie 10 niniejszego regulaminu treści (w całości lub w części) mogą zostać przez Apella Spółka Akcyjna upublicznione np. w ramach Serwisu tygodnikpodlaski.pl (np. poprzez ich publikację na stronie głównej Serwisu lub jakiejkolwiek innej stronie), a dostęp do tak upublicznionych profili (danych w nich zawartych) będzie miał lub potencjalnie może mieć bliżej nieokreślony krąg podmiotów.

10. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest jego użytkownik. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta lub udostępnianie korzystania z konta.

11. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania Serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika. Zakazane jest cedowanie uprawnień do konta, ich przenoszenie lub udostępnianie do korzystania.

12. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących użytkownikowi a wynikających z posiadania profilu w Serwisie na inne osoby. Profil danego użytkownika jest ściśle i nierozerwalnie związany z danym użytkownikiem. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba.

13. Każdy użytkownik Serwisu jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami „netykiety” zgodnie z celem, założeniami i charakterem Serwisu. Zakazane jest:

a) rozsyłanie do innych użytkowników poprzez udostępnione w Serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami, np. adresy e-mail udostępnione przez innych użytkowników: spamu; treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczanie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile celem takich treści jest reklama lub promocja; rozsyłanie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowane normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest rozsyłanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej; treści o charakterze pornograficznym; treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm; treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc; treści naruszających uczucia religijne). Zakazane jest także rozsyłanie do innych użytkowników poprzez udostępnione w Serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami komunikatów będących naruszeniem praw osobistych osób, do których są kierowane (tzw. natarczywe komunikaty); z zastrzeżeniem danych dotyczących osoby, zakazane jest umieszczenie w profilu użytkownika jakichkolwiek informacji o charakterze reklamowym;

b) podszywanie się pod inne osoby;

c) publikowanie treści sprzecznych z prawem, normami społeczno-obyczajowymi, naruszających prawa innych osób, w szczególności dobra osobiste innych osób;

d) naruszanie tajemnicy korespondencji;

e) naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich (użytkownik może umieszczać wyłącznie pliki – zdjęcia, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w serwisie, na zasadach określonych w regulaminie) oraz innych dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób innych aniżeli użytkownik, bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane);

f) przenoszenie prawa do korzystania z Serwisu na inną osobę;

g) inne zachowania użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami „netykiety”, w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy wydawnictwa Apella Spółka Akcyjna, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych wydawnictwa, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp.

14. Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień poprzedzającego punktu 13 (w tym postanowieniami podpunktów od „a” do „g”) stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia skutków takich zachowań, w tym usunięcia komentarzy, opinii lub innych odpowiednich treści i danych, usunięcia lub zablokowania konta danego użytkownika wraz z wszystkimi plikami, komentarzami, opiniami i innymi danymi zawartymi w danym koncie. Niezależnie od powyższego właściciel Serwisu w przypadku zaistnienia naruszeń, o których mowa powyżej ,uprawniony jest do podjęcia dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania popełnianiu i ścigania przestępstw i wykroczeń.

15. Użytkownik rejestrujący się na stronie www.tygodnikpodlaski.pl wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Apella S.A. i wykorzystanie ich w celach promocyjnych i marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz.883). użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. Użytkownik w pełni świadomy swoje dane osobowe udostępnia dobrowolnie.

16. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej od Apella S.A. w rozumieniu ustawy 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną

17.  Apella Spółka Akcyjna informuje, iż w przypadku wszelkich prób łamania prawa, w tym w przypadku podszywania się pod inne osoby, prób łamania zabezpieczeń lub łamania zabezpieczeń systemów informatycznych lub kont innych użytkowników, zastrzega sobie przekazanie wszelkich niezbędnych informacji o osobach dopuszczających się takich zachowań, w tym w szczególności do przekazania właściwym organom państwa (np. policji, prokuraturze, sądom, ABW itd.) odpowiednich informacji związanych z korzystaniem przez danego użytkownika z Serwisu. Apella Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo zachowania w swych systemach informatycznych zapisów związanych z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu, w tym również danych umieszczonych przez danego użytkownika w ramach jego konta, historii logowań, adresów IP z których logowań dokonano, historii i zakresu edycji danego konta i innych podobnych zdarzeń. Dane powyższe (z zastrzeżeniem odmiennych postanowień regulaminu) będą przez Apella Spółka Akcyjna wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i nie będą komukolwiek udostępniane. Dane takie nie będą analizowane w sposób jednostkowy (nie będą analizowane dane poszczególnego użytkownika), a jedynie mogą być poddane analizie systemu informatycznego, mającej na celu określenie pewnych prawidłowości statystycznych lub technicznych (np. określenie województw logowań użytkowników, określenie zmiennej w intensywności dobowego korzystania z serwisu itp.). Dane dotyczące danego użytkownika mogą być przez Apella Spółka Akcyjna udostępnione jedynie wówczas, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na Apella Spółka Akcyjna obowiązek ich udostępnienia, przy czym wówczas udostępnienie następuje w granicach i w formie prawem przewidzianych, na stosowne żądanie uprawnionego organu państwa (np. osoby uprawnionej działającej z ramienia policji, na żądanie sądu zawarte w postanowieniu itp.). Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego punktu i przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do tych danych, a także ich poprawiania.

18.  Apella Spółka Akcyjna oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by Serwis dostępny był nieprzerwanie oraz aby świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter Serwisu, Apella Spółka Akcyjna:

a) nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy,

b) zastrzega sobie prawo usunięcia, bezwarunkowo, wszystkich lub niektórych plików, treści, komentarzy, opinii i innych danych udostępnionych w ramach danego konta użytkownika, całych lub części profili użytkowników udostępnionych w serwisie w przypadkach naruszania przez użytkownika powszechnie obowiązującego prawa, niniejszego regulaminu, „netykiety”, zasad współżycia społecznego; postanowienia niniejszego podpunktu stosuje się odpowiednio do konta użytkownika.

19.Ap ella Spółka Akcyjna oświadcza, iż w ramach serwisu nie świadczy użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania plików, komentarzy, danych itp. udostępnionych przez użytkowników w tym serwisie, w związku z tym sugeruje, by takie dane mające dla użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez użytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu. Apella Spółka Akcyjna nie ponosi odpowiedzialności z tytułu usunięcia plików, komentarzy, opinii, wszelkich innych, jakichkolwiek danych z serwisu (w tym z tytułu awarii, celowego usunięcia przez Apella Spółka Akcyjna, usunięcia spowodowanego zaprzestaniem prowadzenia serwisu itp.) z przyczyn określonych w regulaminie.

20. Apella Spółka Akcyjna nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstałych szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem użytkownika, w szczególności korzystaniem przez niego z konta w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub regulaminem.

21.  Apella Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do zmian zasad niniejszego regulaminu bez podania przyczyny.

22. Wszelkie informacje, sugestie i problemy związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać na adres  wpioch@mediaskok.pl

23.  W ramach serwisu Apella Spółka Akcyjna zapewnia narzędzie zgłaszania przez użytkowników do wydawnictwa informacji o naruszeniu: prawa, dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego, dóbr osobistych, postanowień niniejszego regulaminu itp. W tym celu Apella Spółka Akcyjna zapewnia użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizmy dostępne w serwisie. Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z regulaminem działania użytkownika. Apella Spółka Akcyjna udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z regulaminem, wpioch@mediaskok.pl